14. 5. 2015 - Nová forma "Kristův vjezd do Jeruzaléma"

14. 5. 2015 - Nová forma "Kristův vjezd do Jeruzaléma"

Novou formu s motivem Kristova vjezdu do Jeruzaléma vyřezal Oldřich Kvapil.

Král na oslíku

Po těch slovech se vydal kupředu, vzhůru k Jeruzalému. Když se přiblížil k Betfagé a k Betanii u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy: „Jděte do vesnice před vámi. Jakmile tam přijdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdy nikdo neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal, proč ho odvazujete, odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.‘“
Poslové odešli a nalezli vše tak, jak jim řekl. Když odvazovali oslátko, majitelé se jich ptali: „Proč to oslátko odvazujete?“
„Pán ho potřebuje,“ odpověděli.
Odvedli oslátko k Ježíši, přikryli je svými plášti a Ježíše posadili na ně. A jak jel, prostírali své pláště na cestu.
Když se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků hlasitě a radostně chválit Boha za všechny zázraky, které viděli. Volali:
„Požehnaný král,
jenž přichází v Hospodinově jménu!
Pokoj na nebi
a sláva na výsostech!“
V davu byli i někteří farizeové. Řekli mu: „Mistře, napomeň své učedníky!“
Odpověděl jim: „Říkám vám, že kdyby zmlkli, křičelo by kamení!“

(EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE)