Svůj životopis musím začít trochou ohlédnutí do historie. Toto řemeslo, jako činnost vytvářející formy pro pečení do nich tlačených perníků, zaniklo vlastně s tradičním pernikářstvím asi na konci 19. století. Nahradila je výroba průmyslově vyráběných perníků. V této době vznikala v naší zemi regionální muzea a pernikáři, likvidující živnost nebo jejich dědici viděli, že dřevěné formy mají historickou i estetickou hodnotu a zhusta celé soubory forem předávali do těchto muzeí. Tam formy po dlouhá léta ležely v depozitářích a jen nemnoho historiků, muzejníků nebo výtvarníků je studovalo. Zásadním obratem pro uvedení těchto hodnot do povědomí širší veřejnosti a tím i oživení tohoto specializovaného řezbářského řemesla byl (podle mého mínění) počin akademického malíře Jiřího Corvina z Prahy a grafika Procházky z Pardubic. Ti uspořádali v roce 1966 výstavu starých pernikářských forem spojenou s pečením a prodejem z nich vytvarovaných perníků na Kuksu u Dvora Králové. O této výstavě vyšel článek v tehdejším časopise Domov.

A zde je počátek mého vlastního řezbářského životopisu. Jsem totiž řezbář samouk. Celý život jsem pracoval jako technik v silničním stavitelství. Ke dřevu mám ovšem velmi úzký vztah, protože můj táta, který zemřel v roce 2009 v 97 letech byl truhlář a za mlada vyřezával loutky.

Tehdy v roce 1966 mě článek v časopise Domov inspiroval natolik, že jsem se začal pokoušet podle sádrových odlitků starých forem vyřezat je ve dřevě. Koupil jsem si sadu dlát tehdejšího podniku Narex. Vzpomínám si, že moje první forma bylo miminko v zavinovačce. Celá rodina se mi smála a výtvor nazvali „indián v peřince“. Když táta viděl mé počáteční neumělé pokusy, slitoval se a věnoval mi celou velkou sadu svých anglických řezbářských dlát. Věc mě zaujala tolik, že jsem začal shánět literaturu s tímto tématem, navštěvovat muzea a odborníky, kteří k tomu měli co říci. Musím zde uvést ty, kteří mi nejvíce pomohli. Především to byl již zmíněný malíř Jiří Corvin a také grafik Procházka, kteří vlastnili valký archiv fotografií starých forem z celých Čech, Moravy a Slezska. Na ně jsem se obrátil hned zpočátku. Velmi zásadním způsobem mě ovlivnil p. Dr. Vítězslav Štajnochr v technice řezby a zejména v ikonografii zobrazených motivů. Velmi mi pomohla i paní Dr. Lenderová z Muzea východních Čech v Hradci Králové, která také vydala publikaci o hradeckém pernikářství. Malíř Jiří Corvin mi nezištně předal své zkušenosti s pečením do forem vytlačovaných perníků. Postupem let se i našli lidé, kteří mé formy skutečně začali využívat pro pečení těchto dekorativních perníků. Formy vyřezávám dodnes (s několikaletou přestávkou) a vyhledávám stále obtížnější motivy. Pustil jsem se i do forem se současnými motivy.

Oldřich Kvapil
V Hořicích 10.7.2009